Informace o zpracování osobních údajů

Na stránce http://www.adkarpisek.cz je nástroj, který umožní posktynout zájemcům informaci o rozsahu a ceně poskytovaných služeb, které nabízí firma Autodoprava Karpíšek. Vyplněním formuláře zájemce odesílá poptávku. Povinným údajem je jen e-mailová adresa. Součástí odesílaných dat je (pokud je vyplněno) i telefonní číslo zájemce.
Uvedené údaje jsou doručeny mailem provozovateli webu, který zpracuje nabídku, kterou odešle a poté původní dotaz smaže. Nedochází tak ke zpracování žádných osobních údajů.

V případě, že zájemce reaguje na odeslanou nabídku a zasílá objednávku služeb, jedná se o zákonné důvody shromažďování, zpracování a uchování osobních údajů z důvodu zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, nebo zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

Osobní údaje jsou v tomto případě uchovány po dobu, které určují zákony, zejména Zákon o účetnictví a Zákon o dani z přidané hodnoty.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Správce tímto informuje Subjekty údajů o základních zásadách a principech v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících obecného nařízení o ochraně osobních údajů, na základě kterých Společnost, jako Správce osobních údajů, nakládá s osobními údaji Subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo získat od Správce potvrzení, zda jsou či nejsou osobní údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, má Subjekt údajů právo získat k osobním údajům přístup.
Subjekt údajů má právo získat od Správce osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.
Subjekt údajů má právo, aby Správce bez zbytečného opravil nepřesné osobní údaje, případně s přihlédnutím k účelům zpracování má Subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
Subjekt údajů má právo, aby Správce vymazal osobní údaje, pokud:
již osobní údaje nejsou dále potřebné pro účel zpracování,
Subjekt údajů odvolal souhlas k jejich zpracovávání a osobní údaje nelze dále zpracovávat podle sekce Účel a právní základ zpracování tohoto souhlasu,
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, či
osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti Správce.
Subjekt údajů má právo, aby Správce omezil zpracování, pokud:
Subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu nezbytnou k ověření správnosti osobních údajů,
zpracování je protiprávní a Subjekt údajů žádá omezení použití osobních údajů namísto jejich výmazu,
Správce již osobní údaje dále nepotřebuje pro účel zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, či
Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, a to do ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody Subjektu údajů.
Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobním údajů bez jakékoli sankce. Souhlas může Subjekt údajů odvolat jakýmkoli způsobem uvedeným výše na jednotlivých kontaktních údajích Správce. Odvoláním souhlasu Subjektem údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu, pokud se Subjekt údajů domnívá, že zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. Příslušným dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, pokud správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany,
pro účely přímého marketingu,
pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Máte dotaz?
Váš e-mail: *
Váš telefon:
Poptáváte:
Text dotazu: